Wróć do pozostałych postów

Odszkodowanie za czyny nieuczciwej konkurencji

Rozwój nowoczesnych technologii oraz rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiły, że w walce o klienta dozwolone są niemal wszystkie chwyty. Niemal, bo pewne praktyki rynkowe są zakazane. Przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej określają, jakie zachowania mogą być uznane za nieuczciwe oraz jakie kroki prawne mogą podjąć przedsiębiorcy, aby dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie za poniesione straty.

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie?

Aby przedsiębiorca mógł domagać się odszkodowania za straty spowodowane nieuczciwą konkurencją, muszą być spełnione określone przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest udowodnienie, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji. Co to jednak oznacza w praktyce? Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnym orzecznictwem czynami nieuczciwej konkurencji są m. in.:

  • wprowadzanie w błąd - np. fałszywe oznaczenie towarów lub usług (np. „sok” w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nektarem);
  • oczernianie konkurenta - rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o innym przedsiębiorcy, które ma na celu zbudowanie nad nim przewagi rynkowej;
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - pozyskiwanie lub ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przykładów działań, które można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji jest oczywiście zdecydowanie więcej, a każdy przypadek należy oceniać osobno.

Po drugie, przedsiębiorca musi wykazać, że poniósł szkodę w wyniku takiego nieuprawnionego działania. Szkoda może mieć charakter materialny (np. utrata klientów, zmniejszenie przychodów) lub niematerialny (np. utrata renomy, naruszenie dobrego imienia).

Ostatnią przesłanką jest wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego między czynem nieuczciwej konkurencji a powstałą szkodą. Przedsiębiorca musi udowodnić, że jego straty są bezpośrednim wynikiem działań konkurenta.

Postępowanie sądowe

Przedsiębiorca, który uważa, że padł ofiarą nieuczciwej konkurencji, może wystąpić do sądu z żądaniem zapłaty na jego rzecz odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania. Kwota odszkodowania może obejmować finansową rekompensatę za poniesione szkody, zarówno materialne, jak i niematerialne. Przedsiębiorca może także żądać m. in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony).

W toku postępowania sądowego kluczową rolę odgrywają dowody. Przedsiębiorca musi przedstawić dowody potwierdzające, że w sprawie doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, a także wykazać wysokość poniesionej szkody. Pomocne w tym zakresie będą dokumenty księgowe, korespondencja prowadzona z przeciwnikiem, zeznania świadków czy opinie biegłych. Warto zaznaczyć, że w przypadku nieuczciwej konkurencji często trudno jest udowodnić bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynem a szkodą, dlatego wsparcie prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie może okazać się nieocenione.

WAŻNE! Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Mediacja lub arbitraż

Oprócz postępowania sądowego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż. Mediacja polega na próbie osiągnięcia porozumienia między stronami przy udziale neutralnego mediatora. Jest to często szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie niż proces sądowy.

Arbitraż natomiast to postępowanie przed sądem arbitrażowym, które również może być szybsze i mniej formalne niż tradycyjny proces sądowy. Często jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami, które mogą okazać się wyższe, niż opłaty sądowe.

Podsumowanie

Odszkodowanie za działania nieuczciwej konkurencji stanowi ważny mechanizm ochrony praw przedsiębiorców w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy padli ofiarą takich praktyk, mają możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej lub poprzez alternatywne metody rozstrzygania sporów. Kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie dowodów oraz wsparcie prawnika, co zwiększa szanse na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Agnieszka Skopowska
Agnieszka Skopowska
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym oraz gospodarczym. Reprezentuje pacjentów w sprawach związanych z dopuszczeniem się błędów medycznych oraz naruszeniem ich praw.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: