Zespół

Photo
Wspólnik

Adw. Justyna Papierska-Mazurek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie reklamy oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek posługuje się biegle językiem angielskim.

Dowiedz się więcej
Photo
Wspólnik

Adw. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu. Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym, prawie pracy, prawie konkurencji, prawie prasowym.

Posługuje się biegle językiem włoskim, angielskim oraz niemieckim.

Dowiedz się więcej
Photo
Radczyni prawna

Natalia Gwiazda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach w Poznaniu, kompleksowo obsługując klientów biznesowych, jednostki samorządu terytorialnego oraz szeroko pojęte podmioty publiczne. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, handlowego, sporów na  tle kredytów frankowych, jak również z zakresu prawa administracyjnego - w tematyce prawa wodnego, ochrony środowiska i dostępu do informacji publicznej. Specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych oraz indywidualnych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

W kancelarii świadczy kompleksową pomoc prawną, w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa rodzinnego oraz w sprawach dotyczących kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF. Reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne w sporach sądowych i pozasądowych. Przygotowuje i weryfikuje umowy oraz opinie prawne. Koordynuje i nadzoruje pracę młodszych prawników procesowych.

Prywatnie pasjonuje się psychologią, fantastyką, w szczególności uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz roślinnością domową.

Photo
Adwokat

Bartosz Koselski

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziego w wydziale cywilnym i rodzinnym Sądu Rejonowego w Warszawie oraz jako adwokat w warszawskich kancelariach prawnych, reprezentując klientów kancelarii jako pełnomocnik i obrońca w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego z uwzględnieniem specjalizacji white-collar-crime oraz w sprawach z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych i o zadośćuczynienie dochodzonych od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów zinstytucjonalizowanych w sprawach przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Photo
Adwokat

Paulina Kwiatkowska

To absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Toruniu oraz w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich w Poznaniu. Specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, pracy, własności intelektualnej i karne.

Przekładając to na codzienną pracę, Paulina zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych, rejestracją znaków towarowych, a także reprezentacją klientów przed sądami.

Photo
Radca prawny

Jakub Michalski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Beneficjent stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zdobywał doświadczenie w kancelariach radcowskich w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń gospodarczych, a także w prawie bankowym w zakresie dotyczącym roszczeń wynikających z kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym w szczególności w sprawach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom i w tzw. „sprawach frankowych”. Reprezentuje również pacjentów w sprawach związanych z dopuszczeniem się błędów medycznych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Photo
Adwokat

Agnieszka Skopowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich i radcowskich
w Poznaniu oraz w ramach indywidualnej praktyki zawodowej. Adwokat Agnieszka Skopowska specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym oraz gospodarczym. Reprezentuje również pacjentów
w sprawach związanych z dopuszczeniem się błędów medycznych oraz naruszeniem ich praw. Dochodzi na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynień w postępowaniach sądowych. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym w szczególności
w tzw. „sprawach frankowych”.

Adwokat Agnieszka Skopowska wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej – przygotowuje i weryfikuje umowy oraz opinie prawne. Koordynuje i nadzoruje pracę młodszych prawników.

Photo
Radca prawny

Anna Skoryna

Absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy UAM w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie handlowym prawie umów.

Ma szerokie doświadczenie procesowe – reprezentuje zarówno osoby fizyczne jak i prawne przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Prowadzi po stronie banków spory sądowe w sprawach o ustalenie nieważności umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Photo
Aplikant adwokacki

Aleksandra Smereczniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjentka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz w trakcie wieloletniej współpracy z renomowanymi poznańskimi kancelariami adwokackimi.

Świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, prawa upadłościowego oraz prawa karnego w ramach którego występuje w postępowaniach sądowych zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Aleksandra Smereczniak posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu cywilnoprawnych sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów odszkodowawczych oraz związanych z roszczeniami konsumentów, wynikającymi z umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

W 2024 r. zdała egzamin adwokacki.

Posługuje się językiem angielskim.

Photo
Adwokat

Maciej Spławski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2018 r. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2009 r. współpracując z poznańskimi kancelariami radcowskimi i adwokackimi oraz w ramach indywidualnej praktyki Od blisko 15 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w sporach między wspólnikami spółek prawa handlowego oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Świadczył usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

W ramach praktyki zawodowej koncentruje się na sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, przygotowuje i opiniuje umowy, regulaminy oraz dokumenty korporacyjne. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i odszkodowawczych, w tym także w sprawach dotyczących kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

Photo
Adwokat

Anastazja Wolska-Ryl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2019 r. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując ze szczecińskimi i poznańskimi kancelariami adwokackimi oraz w ramach indywidualnej praktyki. Świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Reprezentuje Klientów w sporach cywilnych, w szczególności dotyczących roszczeń z umów cywilnoprawnych, odszkodowań i sporach z konsumentami. Ponadto posiada uprawnienia mediatora i w tym zakresie pełniła funkcję stałego mediatora przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach odszkodowawczych oraz w sprawach dotyczących kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

Posługuje się językiem angielskim.

Photo
Adwokat

Kamil Wozowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W tym zakresie świadczył kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

W trakcie swojej praktyki zawodowej adwokat Kamil Wozowicz uczestniczył w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym przygotowywał dokumentację projektową zgodną z realizowanym konkursem, opiniował umowy, dokonywał wykładni prawnej przepisów i wytycznych regulujących dany projekt, prowadził szkolenia, reprezentował Klientów w sporach związanych z realizacją projektów.

Adwokat Kamil Wozowicz posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów związanych z roszczeniami konsumentów, wynikającymi z umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF. Posługuje się językiem angielskim.

Aplikant Radcowski

Ewelina Marciniak-Alchimowicz

Absolwentka Wydziału Historii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich. Przez 11 lat związana była z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję prodziekana i wykładowcy.

W kancelarii zajmuje się czynnościami administracyjnymi i wsparciem prawników w ich codziennej pracy.

Photo
Radca prawny

Marcin Pawlicki (Of Counsel)

Absolwent prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie handlowym oraz prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie procesowe – reprezentuje zarówno osoby fizyczne jak i prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzi po stronie banków spory sądowe w sprawach o ustalenie nieważności umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF. Posługuje się językiem .

Photo
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Monika Zygmunt-Jakuć

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Podyplomowych Studiów wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Inspektor Ochrony Danych w wielu jednostkach zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.  Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

Ekspert w zakresie prawa  ochrony danych osobowych  Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i zagranicznym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menager ds. Prawnych oraz Dyrektor Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jak i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne szczególnie z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm i zaangażowanie w szkolenia i wykłady potwierdzone zostały licznymi referencjami od klientów, a umiejętność przekazywania wiedzy udowodniona wysoką zdawalnością egzaminów przez uczniów i studentów. Laureatka plebiscytu „Kobiety Przedsiębiorczej” Poznania oraz Wielkopolski roku 2015. Zwyciężczyni konkursu Polish Businesswoman Awards 2017 w kategorii „Lider coachów dla kobiet biznesu”. Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych "SABI" z siedzibą w Warszawie. 

Katarzyna Czerwonka
Office Manager

Katarzyna Czerwonka

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku dietetyka kliniczna. Od 3 lat związana zawodowo z poznańskimi kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi.

Kasia odpowiedzialna jest za obsługę kancelarii, wspiera także zespół prawników w ich codziennej pracy.

W wolnym czasie zajmuje się fotografią kulinarną oraz prowadzi na Instagramie konto „blondi_w_kuchni”, przymierza się również do wydania swojego pierwszego e-booka.

Jest wielką fanką kryminałów, pasjonuje się zagadnieniami z zakresu medycyny sądowej.

Administracja

Klaudia Jaskulska

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Prawo. Od 2 lat zdobywała doświadczenie w poznańskich kancelariach. Przez 2 lata związana była z Prawniczym Kołem Studentów „Sapere Aude” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

W Kancelarii jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę dokumentacji oraz kontakt z sądami.

W wolnym czasie czyta książki, szczególną uwagę przywiązuje do twórczości Remigiusza Mroza. Prywatnie pasjonuje się roślinnością domową oraz cukiernictwem.

Koordynator ds. postępowań masowych

Dagmara Zandecka

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Prawo i Prawo w biznesie. Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach, z którymi związana jest od blisko 5 lat.

Na co dzień zajmuje się koordynacją procesów na rzecz podmiotów rynku finansowego, a także wspiera prawników w czynnościach merytorycznych z zakresu prawa cywilnego.

Prywatnie wielbicielka kryminałów Przemysława Piotrowskiego i Maksa Czornyja, a także zapalony kibic siatkówki i piłki ręcznej.

Photo
Administracja

Joanna Sadowska

Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest
z prawem. Doświadczenie zdobywała przez 8 lat w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich.

W kancelarii stanowi filar zespołu administracyjnego. W codziennej pracy wspiera zespół prawników obsługujący kluczowych Klientów kancelarii.

W wolnych chwilach czyta książki, lubi zwiedzać stare zamki i twierdze historyczne oraz kibicuje drużynom angielskiej Premier League.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość