Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO; zwane dalej „Rozporządzeniem”), poniżej przesyłam informacje dotyczące danych osobowych.

Dlaczego są Państwo adresatami niniejszej wiadomości?

Są Państwo potencjalnymi Klientami kancelarii Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka s.c. i skierowali Państwo do niej zapytanie ofertowe. W celu odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. Przetwarzanie tych danych winno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w tym sposób rzetelny i przejrzysty. Z tego względu chcemy Państwa poinformować jak odbywa się to w naszej kancelarii, jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują, itp.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa Danych Osobowych są wspólnicy kancelarii Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 11/3 (60-749 Poznań), tj. adw. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard (e-mail: m.jaskiewicz@jp-adwokaci.pl) oraz adw. Justyna Papierska-Mazurek j.papierska@jp-adwokaci.pl (zwane dalej „Administratorem”). W celu uzyskania dodatkowych danych dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt listowny lub e-mailowy pod adresami wskazanym w zdaniu poprzednim.

W jaki sposób Administrator uzyskał Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez (1) Państwa lub (2) podmioty trzecie (instytucje państwowe, Państwa kontrahentów, itp.) na podstawie udzielonego Administratorowi pełnomocnictwa będącego następstwem akceptacji oferty Administratora oraz zawarcia i realizacji umowy świadczenia pomocy prawnej.

W jakich celach i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu:

 1. wstępnej oceny Państwa sprawy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, w tym w szczególności wyceny usługi świadczenia pomocy prawnej,
 2. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych łączącej Państwa z Administratorem, ochrony Państwa interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. w celach podatkowych lub rachunkowych,

- pkt 2 i 3 znajduje zastosowanie w sytuacji akceptacji oferty Administratora i zawarcia umowy świadczenia usług.

Czy muszą Państwo podać Administratorowi dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe a także wykonania umowy świadczenia usług prawnych w sytuacji jej zawarcia. Brak ich podania całkowicie uniemożliwia świadczenie usług przez Administratora.

Kto poza Administratorem jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest wyłącznie Administrator, o ile nie zostanie zawarta z Administratorem umowa świadczenia usług prawnych. Natomiast w sytuacji zawarcia umowy świadczenia usług prawnych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

 1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne lub administracyjne na rzecz Administratora,
 2. nabywcy wierzytelności Administratora,
 3. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
 4. biura informacji gospodarczej,
 5. podmioty świadczące usługi:
  • informatyczne oraz nowych technologii,
  • płatnicze,
  • księgowo-finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • windykacyjne,
  • niszczenia dokumentów,
  • pocztowe oraz kurierskie.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji; czy Administrator profiluje Państwa dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:

 1. do momentu uzyskania odpowiedzi na wiadomość zawierającą wycenę zlecenia lub wstępną ocenę Państwa sprawy, jednakże nie dłużej niż przez 10 dni od dnia wysłania do Państwa wiadomości e-mail zawierającej powyższe informacje,
 2. przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy świadczenia usług, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania – w sytuacji zawarcia umowy świadczenia usług z Administratorem.

Jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz otrzymania ich kopii,
 2. żądania sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. przenoszenia Państwa danych osobowych,
 6. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Do jakiego podmiotu mogą Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.