Wróć do pozostałych postów

Na czym polega naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Na czym polega naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać dokonane nie tylko przez przedsiębiorcę, ale także przez osobę, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Czynu nieuczciwej konkurencji polegającym na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa nie popełnia ten, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

Kontakt: adw. Justyna Papierska, j.papierska@jp-adwokaci.pl, +48 509 582 789

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827; dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej praw konsumentów. Zmiany powodują konieczność dostosowania prowadzonej przez przedsiębiorców działalności do standardów określonych w Ustawie. Dotyczy to relacji z konsumentami (B2C).
Przeczytaj całość

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej marki?

Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów.
Przeczytaj całość