Upadłość konsumencka Poznań

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu osoba fizyczna znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej może przerwać niekończącą spiralę zadłużenia. Skuteczne przeprowadzenie takiego postępowania pozwala osobom fizycznym uwolnić się od wymagalnych zobowiązań i rozpocząć nowy start, zyskując nowe możliwości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze oznacza jednak umorzenie zobowiązań dłużnika. Jest to bowiem procedura skomplikowana i wieloetapowa, której końcowy rezultat zależy od bardzo wielu czynników. Dla uzyskania zadowalającego wyniku konieczne jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie formularza upadłościowego. Prawidłowo opracowany wniosek pozwala na uniknięcie niepotrzebnych problemów w toku sprawy o ogłoszenie upadłości i zwiększa szanse na całkowite oddłużenie konsumenta.

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika i spłacenie wierzycieli. W planie spłaty określa się, jaka część długów ma zostać spłacona, a jako część zobowiązań zostanie umorzona. Plan spłaty jest wykonywany przez upadłego do 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja gdy sąd ustali, że upadły  do swojej niewypłacalności bądź istotnie zwiększył jej stopień umyślnie czy też istotnie zwiększył jej stopień umyślnie bądź też wskutek rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji nie może zostać ustalony na krócej niż 36 miesięcy, ani dłużej niż 82 miesiące. Umorzenie określone w planie może dotyczyć części lub całości długów, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, których dłużnik nie jest w stanie spłacić. Umorzenie zobowiązań ma miejsce gdy dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

Ile trwa upadłość konsumencka?
Postępowanie upadłościowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Nasza kancelaria prawna w Poznaniu zadba, aby trwało ono jak najkrócej.  Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty, prowadzimy sprawy o upadłość konsumencką osób fizycznych i byłych przedsiębiorców, przygotowujemy wnioski o wyłączenie rzeczy z masy upadłości. Z powodzeniem reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu sądowym, a także w kontaktach z syndykiem.

Dlaczego warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 • Zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, e komornik nie może dalej prowadzić egzekucji z majątku dłużnika, a wszystkie sprawy komornicze i postępowania sądowe ulegają zawieszeniu.
 • Zatrzymanie dalszego naliczania odsetek. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd przestają być naliczane odsetki od wymagalnych zobowiązań, a dotychczasowe zadłużenie nie wzrasta.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. W przypadku, gdy w toku sprawy upadłościowej syndyk sprzeda zajmowany przez dłużnika lokal mieszkalny Sąd może wydzielić z uzyskanej w ten sposób kwoty środki na pokrycie czynszu najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do 2 lat.
 • Wykreślenie wpisów z KRD. Po wykonaniu planu spłaty i umorzeniu niespłaconych zobowiązań możliwe jest usunięcie wszystkich wpisów dotyczących dłużnika zamieszczonych w KRD.
 • Niskie koszty sądowe. Opłata za złożenie wniosku to zaledwie 30,- zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką

Posiadanie statusu konsumenta jest jednym z dwóch podstawowych wymogów, których spełnienie
pozwana na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Konsumentami są osoby
fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej. W tym celu
powinni oni zakończyć prowadzenie działalności i wykreślić dotyczący jej wpis z CEiDG.

Drugim wymogiem, który musi zostać spełniony jest istnienie stanu
niewypłacalności. Ze stanem tym mamy do czynienia wówczas, gdy konsument nie jest w stanie
opłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Co możemy Tobie zaoferować?

 • Kompleksową analizę sytuacji finansowej dłużnika.
  Doświadczony prawnik z zespołu naszej Kancelarii zapozna się z Twoją sytuacją finansową i pomoże Ci zgromadzić niezbędne dokumenty. Po przeprowadzonej analizie przedstawimy Tobie szacunkową wycenę naszych usług.
 • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  Nasz zespół ustali wysokość wierzytelności każdego wierzyciela, przygotuje zestawienie
  majątku i sporządzi spis wierzytelności spornych. Opracujemy także odpowiednią
  argumentację przemawiającą za uwzględnieniem wniosku o Twoją upadłość konsumencką.
 • Wsparcie prawne w toku postępowania upadłościowego.
  Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości sprawy i pomożemy nawiązać współpracę z syndykiem.
  Będziemy z Tobą od początku drogi aż do „nowego startu”.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość