Wróć do pozostałych postów

Podatek przy zakupie mieszkania od dewelopera - co się zmieniło?

31 sierpnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak teraz wygląda kwestia PCC przy zakupie mieszkania od dewelopera?

Dotychczas, zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku wtórnym podlegał opodatkowaniu PCC w stawce 2 % wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że nabycie nieruchomości to najczęściej wydatek kilkuset tysięcy złotych, podatek powodował obciążenie kupującego dodatkową kwotą rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło w tym zakresie zmiany, które jego zdaniem, mają ułatwić dostęp do rynku nieruchomości osobom młodym, z ograniczonymi zasobami finansowymi. Nowelizacja ta

W świetle nowego brzmienia ustawy, od 31 sierpnia 2023 r., nabycie przez osobę fizyczną prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, pod warunkiem, że do dnia zakupu włącznie, osobie tej nie przysługiwało żadne z wyżej wymienionych praw, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Innymi słowy, osoba fizyczna kupująca mieszkanie po raz pierwszy, będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych , natomiast osoba, która odziedziczyła uprzednio prawo własności innego lokalu, nadal będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o ile w wyniku spadkobrania przysługuje jej udział nie wyższy niż 50 % w prawie własności odziedziczonego lokalu.

Ustawodawca wprowadza jednocześnie zmianę podwyższającą obciążenia podatkowe w szczególnych sytuacjach, która – odmiennie do wyżej opisanej - wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

W przypadku, gdy kupujący będzie nabywał co najmniej sześć lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości (w jednym budynku lub w kilku budynkach na jednej nieruchomości gruntowej), objętych podatkiem od towarów i usług (VAT), zawarcie umowy sprzedaży (zakupu) szóstego i kolejnych lokali zostanie obciążone również podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 6 % od wartości rynkowej nabywanej nieruchomości, w stawce 8% dla lokali do 150 m2 To znacząca zmiana, z uwagi na fakt, że co do zasady w przypadku opodatkowania czynności podatkiem VAT, czynność ta była zwolniona z PCC. W praktyce oznacza to, że nabywca zapłaci dwa podatki od tej samej transakcji.

Należy podkreślić, że dodatkowe opodatkowanie PCC w stawce 6 % dotyczy wyłącznie nabywania kolejnych lokali mieszkalnych w tym samym budynku lub różnych budynkach wybudowanych na tej samej nieruchomości gruntowej, czyli najczęściej lokali powstałych w wyniku tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego. Zakup wielu lokali znajdujących się w różnych lokalizacjach będzie opodatkowany na dotychczasowych zasadach.

Wojciech Frącala
Wojciech Frącala
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz sprawami dotyczącymi kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: