Wróć do pozostałych postów

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 1. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 2. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 3. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 4. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 5. nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 6. naśladownictwo produktów,
 7. pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 8. utrudnianie dostępu do rynku,
 9. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 10. nieuczciwa lub zakazana reklama,
 11. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 12. prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Powyższy katalog stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji jest otwarty, co oznacza, że nie tylko ww. czyny mogą zostać zakwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, mamy do czynienia z tzw. niestypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji. Do tej kategorii czynów nieuczciwej konkurencji należy zaliczyć np. konkurencję pasożytniczą, ambush marketing, czy też spamming.

Kontakt: adw. Justyna Papierska, j.papierska@jp-adwokaci.pl, +48 509 582 789

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827; dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej praw konsumentów. Zmiany powodują konieczność dostosowania prowadzonej przez przedsiębiorców działalności do standardów określonych w Ustawie. Dotyczy to relacji z konsumentami (B2C).
Przeczytaj całość

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej marki?

Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów.
Przeczytaj całość