Wróć do pozostałych postów

Czy po zmianie przepisów nadal będzie można zarobić na prowadzeniu lombardu?

7 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca nie tylko zasady prowadzenia działalności lombardowej, ale także regulująca kwestie kosztów i wynagrodzenia dla lombardu w związku z udzieloną pożyczką lombardową. Czy działalność lombardowa przestanie być opłacalna? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości biznesowej?

Umowa pożyczki lombardowej

Zgodnie z nową ustawą, umowa pożyczki lombardowej to umowa cywilnoprawna, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

umowa pożyczki

Przedmiot zabezpieczenia lombardowego

Zabezpieczenie lombardowe to zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki. Polega ono na ograniczeniu prawa do dysponowania określonym przedmiotem przez konsumenta, w szczególności przez:

 • przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na lombard,
 • zobowiązanie konsumenta do przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia na lombard – w przypadku braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w terminie,
 • upoważnienie lombardu do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia – w przypadku niespłacenia pożyczki w terminie,
 • ustanowienie zastawu na rzecz lombardu.

Przedmiotem zabezpieczenia lombardowego może być rzecz ruchoma, która nie jest przeznaczona do używania w celach konsumpcyjnych. Przedmiot zabezpieczenia lombardowego powinien być wartościowy i umożliwiający jego późniejszą sprzedaż, np.:

 • biżuteria,
 • elektronika,
 • sprzęt AGD,
 • sprzęt sportowy,
 • samochody,
 • motocykle,
 • nieruchomości.

Przedmiot zabezpieczenia powinien – co do zasady – „pokrywać” wartość pożyczki. Jeśli jednak przedsiębiorca zaniży jego wartość przy zawieraniu umowy pożyczki (a co za tym idzie - również kwotę pożyczki), to po sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia ma obowiązek zwrócić konsumentowi minimum 80% różnicy między ceną uzyskaną ze sprzedaży a kwotą, którą zgodnie z umową miał spłacić konsument.

obrączki
Przedmiot zabezpieczenia pożyczki lombardowej powinien, co do zasady, "pokrywać" kwotę udzielonej pożyczki.

Ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych

Nowa ustawa ogranicza także wysokość dodatkowych kosztów innych niż odsetki, tj. np. opłat, prowizji, marży czy kosztów dodatkowych z tytułu przechowania przedmiotu zabezpieczenia lombardowego lub ubezpieczenia. Od 7 stycznia 2024 r. koszty te nie będą mogły łącznie wynosić więcej niż 45% kwoty pożyczki.

Ograniczenie to ma na celu ochronę konsumentów przed zawyżonymi kosztami pożyczki lombardowej.

Odsetki od pożyczki lombardowej

Nowa ustawa określa także kwotę odsetek, które przedsiębiorca będzie mógł naliczyć w związku z zawartą umową pożyczki. Od 7 stycznia 2024 r. ich wysokość w stosunku rocznym nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych (każdorazowo maksymalnie dwukrotność: sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych). Przypomnijmy, że od 5 października 2023 r. odsetki ustawowe wynoszą 9,25% w skali roku.

klepsydra do odmierzanie czasu
Nowa ustawa lombardowa wprowadza nowe ograniczenia co do wysokości całkowitych pozaodsetkowych kosztów pożyczki i określa maksymalną kwotę odsetek, które przedsiębiorca lombardowy może naliczyć w skali roku.

Sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia

Jeśli konsument nie spłaci pożyczki w terminie, lombard może sprzedać przedmiot zabezpieczenia. Gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza 500,00 zł, lombard może sprzedać przedmiot zabezpieczenia jedynie w trybie aukcji elektronicznej, zapewniając pożyczkobiorcy możliwość wzięcia w niej udziału.

Organizując aukcję lombard może skorzystać z już funkcjonujących na rynku rozwiązań (internetowe serwisy aukcyjne) lub stworzyć własne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań określonych w przepisach.

Dlaczego ustawodawca wprowadził takie ograniczenia? Sprzedaż w Internecie ma (przynajmniej w teorii) na celu zapewnienie uzyskania rynkowej ceny sprzedaży przedmiotu. Uzyskanie wyższej kwoty ze sprzedaży zwiększa przychód lombardu o 20% nadwyżki – co wyjaśniamy poniżej.

Sprzedaż internetowa ma zapewnić uzyskanie rynkowej ceny sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia.

Jak rozliczyć kwotę ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia?

Kwota ze sprzedaży trafia na konto lombardu. Jak jednak ją rozliczyć? Po pierwsze - przy zawieraniu umowy lombard musi od konsumenta pobrać informacje o sposobie zwrotu nadwyżki.

Następnie lombard musi wyliczyć nadwyżkę, którą powinien zwrócić konsumentowi. Po sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, lombard jest obowiązany (nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego), przekazać konsumentowi nadwyżkę.

Czym jest nadwyżka? Nadwyżka to różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia a kwotą należną do spłaty lombardowi z tytułu pożyczki (w tym odsetek i kosztów).

Ważne! Lombard nie ma obowiązku zwracać konsumentowi całej nadwyżki. Przepisy pozwalają bowiem na zmniejszenie nadwyżki o 20% - i te 20% nadwyżki stanowi przychód lombardu.

Ograniczenie to ma na celu ochronę konsumentów przed zaniżaniem wartości przedmiotów zabezpieczenia lombardowego. W przypadku gdy lombard sprzeda przedmiot zabezpieczenia za kwotę wyższą niż kwota należna mu z tytułu pożyczki, odsetek i kosztów związanych z przechowywaniem przedmiotu, konsument ma prawo do otrzymania nadwyżki.

Podsumowanie

Nowa ustawa lombardowa wprowadza szereg zmian, które mają na celu ochronę konsumentów przed zawyżonymi kosztami pożyczek lombardowych i zaniżaniem wartości przedmiotów zabezpieczenia. Z perspektywy lombardów mocno ograniczają one możliwość uzyskiwania przychodu z prowadzonej działalności. Najważniejsze z tych zmian to ograniczenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów pożyczki lombardowej do 45% kwoty pożyczki, obowiązek zwrotu przez lombard nadwyżki ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego oraz obowiązek sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia w trybie aukcji elektronicznej. Wprowadzenie wszystkich opisanych powyżej zmian w życie wymaga nie tylko zastosowania nowego wzoru umowy pożyczki, ale także spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Czy działalność lombardowa będzie nadal opłacalna? Najprawdopodobniej tak, chociaż niewątpliwie przedsiębiorcy podchodzić będą do udzielania pożyczek z większą ostrożnością.

_______________

Źródła:

 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej
 • Kodeks cywilny

Natalia Gwiazda
Natalia Gwiazda
Radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne w sporach sądowych i pozasądowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: