Wróć do pozostałych postów

Czy możliwe jest korzystanie w celach komercyjnych z cudzych znaków towarowych?

Jeżeli wykorzystujesz – w celach marketingowych – znaki towarowe innych podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, powinieneś wiedzieć, w jakim zakresie i na jakich zasadach dopuszczalne jest ich rozpowszechnianie.

Wykorzystywanie znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz osób trzecich jest bowiem co do zasady niedopuszczalne. Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,  dalej: „PWP”) przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie znaku towarowego – w świetle art. 154 PWP – polega w szczególności na:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Powyższa zasada została przewidziana również w prawie wspólnotowym, tj. w treści rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (tekst jedn.: Dz. Urz. UE. L z 2009 r. Nr 78, str. 1, dalej: „Rozporządzenie”).

Od powyższej zasady wyłącznego używania znaku towarowego przez podmiot posiadający prawo ochronne na znak towarowy ustawodawca – zarówno krajowy, jak i wspólnotowy – przewidział jednakże wyjątek, tj. instytucję wyczerpania prawa do znaku towarowego (zob. art. 155 ust. 1 PWP oraz art. 13 Rozporządzenia). W świetle ww. wyjątku prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych CTM – na terytorium Unii Europejskiej) przez uprawnionego lub za jego zgodą. Oznacza to, innymi słowy, że możliwe jest posłużenie się cudzym znakiem towarowym np. w celu zareklamowania produktu opatrzonego tym znakiem, na potrzeby jego dalszej odsprzedaży, o ile wprowadzenie do obrotu tego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych CTM – na terytorium Unii Europejskiej) zostało dokonane przez podmiot do tego uprawniony lub za zgodą tego podmiotu, tj. podmiotu, na rzecz którego znak towarowy został zarejestrowany.

W dalszej kolejności nasuwa się jednak praktyczne pytanie o dopuszczalny zakres wykorzystania znaku towarowego w sytuacji, o której mowa powyżej, tzn. jaki rozmiar powinien mieć znak towarowy, z jaką częstotliwością możliwe jest jego udostępnianie, gdzie i w jaki sposób można go wykorzystać, itd. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zbyt intensywne rozpowszechnianie cudzego znaku towarowego w ramach instytucji wyczerpania prawa do znaku towarowego może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w postaci tzw. pasożytnictwa na renomie cudzego podmiotu. Zbytnie wyeksponowanie cudzego znaku towarowego i duża częstotliwość jego występowania w materiałach promocyjnych lub reklamowych może bowiem prowadzić do wywołania wśród konsumentów mylnego wrażenia, że istnieją powiązania handlowe pomiędzy podmiotem wykorzystującym znak towarowy a podmiotem, na rzecz którego znak towarowy został zarejestrowany, co w konsekwencji może przełożyć się na bezpodstawne czerpanie przez podmiot nieuprawniony korzyści z renomy cudzego znaku towarowego, bez ponoszenia przez ten podmiot żadnych nakładów finansowych. Powyższe działanie jest niezgodne z prawem i stanowi niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

Wobec powyższego, zanim zdecydujesz się na wykorzystywanie cudzego znaku towarowego upewnij się, że zakres i sposób planowanego skorzystania ze znaku towarowego będą zgodne z przepisami prawa. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może bowiem żądać:

  1. zaniechania niedozwolonych działań,
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Na zakończenie należy również zwrócić uwagę na specyfikę wykorzystywania znaków towarowych tzw. mediów społecznościowych (Facebook, You Tube, Twitter, Linkedin, itd.). Zważywszy na powszechność korzystania z mediów, o których mowa powyżej, podmioty uprawnione do rozporządzania prawami do znaków towarowych mediów społecznościowych, dopuszczają zazwyczaj możliwość ich wykorzystywania przez swoich użytkowników zgodnie z ustaloną przez siebie polityką. W sytuacji, o której mowa powyżej, wykorzystywanie ww. znaków towarowych może odbywać się wyłącznie na zasadach ściśle określonych przez podmiot uprawniony.

Więcej informacji o specyfice wykorzystywania znaków towarowych mediów społecznościowych znajdziesz w kolejnym artykule w zakładce „Znaki towarowe”.

UWAGA!

Autorzy niniejszego artykułu informują, że artykuł niniejszy ma na celu przedstawienie jedynie ogólnych zasad wykorzystywania cudzego znaku towarowego – wiążąca ocena prawna konkretnego przypadku może zostać dokonana wyłącznie po jego szczegółowej i dogłębnej analizie.

Kontakt: adw. Justyna Papierska, j.papierska@jp-adwokaci.pl, +48 509 582 789

Warte przeczytania: