Wróć do pozostałych postów

Nowelizacja prawa bankowego w zakresie outsourcingu

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, nowelizująca w szczególności ustawę o prawie bankowym. Wprowadzono istotne zmiany w zakresie outsourcingu bankowego, mające na celu uproszczenie obowiązujących procedur oraz dostosowanie ich do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Poniżej wylistowaliśmy najważniejsze z nich.

  1. Zniesienie limitu dopuszczalnej długości łańcucha outsourcingowego. Wcześniej banki mogły outsourcować czynności wyłącznie do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo. Nowelizacja znosi ten limit, co oznacza, że banki mogą outsourcować czynności do dowolnego podmiotu, bez względu na to, czy jest on powiązany z bankiem.
  2. Rozszerzenie zakresu czynności, które mogą być outsourcowane. Dotychczas banki mogły outsourcować jedynie czynności o charakterze technicznym lub administracyjnym. Nowelizacja rozszerza ten zakres o czynności o charakterze strategicznym, takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie aktywami i pasywami, czy dokonywanie oceny zdolności kredytowej.
  3. Złagodzenie zasad outsourcingu zagranicznego. Dla powierzenia czynności poza obszar UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczająca będzie notyfikacja do KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej.
  4. Złagodzenie obowiązków w przypadku outsourcingu międzybankowego. W takim wypadku zniesiony został obowiązek notyfikacji do KNF.
  5. Dopuszczenie ograniczenia odpowiedzialności insourcera (osoby świadczącej usługę w ramach outsourcingu) wobec banku za szkody wyrządzone klientom banku w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy outsourcingu i pod-outsourcingu.

Zmiany wprowadzone nowelizacją prawa bankowego w zakresie outsourcingu są oceniane pozytywnie przez środowisko bankowe. Zdaniem ekspertów, ułatwią bankom prowadzenie działalności, zwiększając ich konkurencyjność i efektywność. Powinny również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego.

Oczywiście, zmiany te niosą ze sobą również pewne ryzyka. Jednym z nich jest zwiększenie ryzyka operacyjnego związanego z outsourcingiem. Banki będą musiały dokładnie weryfikować podmioty, którym powierzają wykonywanie czynności, aby zapewnić, że te spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Jakub Michalski
Jakub Michalski
radca prawny

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń gospodarczych, a także w prawie bankowym w zakresie dotyczącym roszczeń wynikających z kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: